X

VEBA, textilní závody a. s.


Informace o zpracování osobních údajů


dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)


1. Totožnost a kontaktní údaje správce, příp. jeho zástupce
VEBA, textilní závody a.s., IČ: 45534276, se sídlem Přadlácká 89, Velká Ves, 55001 Broumov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 582.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu nařízení 2016/679.

2. Účel zpracování osobních údajů
Pro účely pracovněprávní, zejména:
- výběr zaměstnanců
- právní jednání při vzniku, průběhu, změně a ukončení pracovněprávního vztahu
- uplatnění a ochrana nároků zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích
- evidence pracovní doby
- výplata mzdy včetně srážek a povinných odvodů či jiných plnění vyplývajících z pracovněprávního vztahu
- bezpečnost a ochrana při práci
- řízení o zlepšovacích návrzích zaměstnanců
- pracovní lékařství
- posouzení pracovní schopnosti zaměstnance
- pojištění / připojištění zaměstnance, který je vyslán na zahraniční pracovní cestu
- plnění dalších právní povinnosti zaměstnavatele stanovené právními předpisy (zejména v oblasti důchodového zabezpečení, sociálního zabezpečení, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, daní, účetnictví)
Pro účely občanskoprávní, zejména:
- právní jednání při vzniku průběhu, plnění a ukončení občanskoprávního vztahu v rámci podnikatelské činnosti správce
- nabídka uzavření smluvního vztahu v rámci podnikatelské činnosti správce
- šíření obchodních sdělení týkajících produktů či služeb obdobných těm, které správce již poskytl
- vypořádání pohledávek a závazků vyplývajících z občanskoprávních vztahů
- uplatnění a ochrana nároků správce v občanskoprávních vztazích
- ochrana majetku správce a třetích osob
Pro účely veřejnoprávní, zejména:
- plnění povinností dle příslušných právních předpisů v oblasti daní, účetnictví,
- uložení dokumentů dle příslušných právních předpisů
- evidence osobních údajů o ubytovaných cizincích pro Polici ČR
- evidence osobních údajů o ubytovaných hostech pro účely úhrady místních poplatků
- vytváření elektronické knihy jízd
VEBA, textilní závody a. s.
Pro účely obsažené v rámci souhlasu subjekt údajů.

3. Kategorie dotčených osobních údajů
adresní a identifikační údaje
- jméno, příjmení
- datum narození
- místo narození
- věk
- rodinný stav
- rodné číslo
- státní příslušnost
- adresa trvalého bydliště
- doručovací adresa
- adresa místa podnikání
- GPS souřadnice
- číslo telefonního spojení
- emailová adresa
- osobní číslo
- IČ
- DIČ
- u cizinců č. pasu
- identifikační číslo ve státě daňové rezidence
- pohlaví
- či další osobní údaje plynoucí z konkrétního právního vztahu či z právního předpisu
popisné údaje
- vzdělání
- kvalifikace
- znalost cizích jazyků
- odborné znalosti a dovednosti
- informace o pracovní činnosti
- počet dětí
- obrazový záznam z kamerového systému
- vojenská služba
- předchozí zaměstnání
- zdravotní pojišťovna
- výše a struktura mzdy
- informace o pobírání důchodu
- bankovní spojení
- číslo platební karty
- dobu ubytování
VEBA, textilní závody a. s.
- informace o finančních transakcích
- či další osobní údaje plynoucí z konkrétního právního vztahu či z právního předpisu
údaje o jiné osobě (adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě apod. či další osobní údaje plynoucí z konkrétního právního vztahu či z právního předpisu).
zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o zdravotním stavu).

4. Právní důvod zpracování osobních údajů
Plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
Plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjekt údajů.
Pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany.
Souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů

5. Oprávněné zájmy, jde-li o zpracování na jejich základě
Oprávněnými zájmy správce či třetí osoby, na jejichž základě dochází ke zpracování osobních údajů:
- jsou ochrana majetku správce a třetích osob,
- provozování podnikatelské činnosti dle předmětu podnikání správce
- výběr uchazečů o zaměstnání na pracovní pozice u správce

6. Případní příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
Správce předává osobní údaje třetím subjektům pouze tehdy, jestliže tak stanoví příslušný právní předpis.
Případným příjemcem je stát či státní orgány v rámci výkonu působností a pravomocí stanovených příslušnými právními předpisy.

7. Dostupné informace o zdroji osobních údajů
Osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů, zejména v rámci jednání o uzavření příslušného smluvního vztahu.
Osobní údaje jsou získávány z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

8. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
Osobní údaje jsou uloženy pod dobu trvání příslušného právního vztahu. Po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k uplatnění a ochraně nároků správce z příslušného právního vztahu a dále po dobu stanovenou pro archivaci příslušnými právními předpisy.
Dobu uložení a likvidace správce stanovuje v interním dokumentu Spisový a skartační řád.
VEBA, textilní závody a. s.

9. Práva subjektu údajů
Každý subjekt údajů má v případech a za podmínek stanovených právními předpisy:
právo na přístup k osobním údajům
právo na opravu či doplnění osobních údajů
právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“)
právo na omezení zpracování osobních údajů
právo na přenositelnost osobních údajů
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
právo požadovat přenesení údajů;
další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

10. Právo kdykoli odvolat souhlas
Souhlas se zpracováním osobních údajů je možno kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, či pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany).

11. Právo podat stížnost u ÚOOÚ
Každý subjekt údajů má právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním osobních údajů je v rozporu s právními předpisy upravujícími jejich zpracování.

12. Zda poskytování OÚ je zákonným či smluvním požadavkem, požadavkem který je nutno uvést do smlouvy a zda má subjekt údajů povinnost OÚ poskytnout a jaké jsou možné důsledky neposkytnutí
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, který vyplývá z jednotlivých účelů zpracování a pokud se nejedná o zpracování na základě souhlasu subjekt údajů, je jejich poskytnutí zákonnou podmínkou pro vznik právního (smluvního) vztahu se správcem či řádného plnění právních povinností vyplývajících z existujícího právního (smluvního) vztahu správcem. Není povinností subjekt údajů vstupovat do právního (smluvního) vztahu se správcem. Pokud subjekt údajů údaje správci neposkytne, může to být důvodem pro to, že právní (smluvní)
VEBA, textilní závody a. s.
vztah se správcem nevznikne nebo že správce nebude moci řádně plnit své právní povinnosti vyplývající z existujícího právního (smluvního) vztahu.
Pokud se jedná o zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjekt údajů, je jeho poskytnutí dobrovolné a pokud nebude poskytnut, zpracování pro účel vymezený v souhlasu nebude prováděno bez jakýchkoli důsledků pro subjekt údajů.

13. Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a informace o použitém postupu
Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně na papírovém nosiči nebo elektronicky s použitím hardwarových a softwarových nástrojů.
Osobní údaje jsou zpracovány v prostorách správce, kam je zamezen přístup nepovolaných osob. Přístup je omezen na zaměstnance, kteří s osobními údaji pracují v rámci plnění pracovních úkolů vyplývajících z jejich pracovní náplně. Osobní údaje jsou dále chráněny systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění pracovních úkolů vyplývajících z pracovní náplně zaměstnanců.
K automatizovanému rozhodování nedochází.
Zpracování profilových analýz může být použito v souvislosti s nabídkou služeb správce dle předmětu podnikání správce, a to na základě výslovného souhlasu subjekt údajů.
Zpracování profilových analýz může být použito v souvislosti s obsazením volných pracovních míst, a to na základě výslovného souhlasu subjekt údajů – k profilování se používá metodika Thomas International.

 

Ochrana osobních údajů 8 / 20